Algemene voorwaarden


U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van vzw Kapelriders,  met maatschappelijke zetel te T.W. Wilsonlaan 20, 3010 Kessel-Lo.  Voor al uw vragen kun je terecht via e-mail lucclaesclassic@gmail.com.    

Artikel 1. Inschrijving
De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 12 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement.
De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.
De deelnemer is na inschrijving en betaling verzekerd door VWB (Vlaamse Wielerbond).      

 Artikel 2. Herroepingsrecht
De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten.
In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.          

 Artikel 3. Annulering van het evenement
Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal vzw Kapelriders voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van vzw Kapelriders.  
vzw Kapelriders kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.          

Artikel 4. Deelname
De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.
Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen.  De wegcode dient gerespecteerd te worden.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.          

Artikel 5. Prijzen
De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.         

Artikel 6. Betaling
De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra's) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.
vzw Kapelriders meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.          

Artikel 7. Gezond & veilig sporten
Lever geen zware inspanningen  waarop je fysiek niet goed voorbereid bent. Maak verstandige keuzes aangaande de afstand die je wil afleggen en/of het tempo dat je je lichaam wil opleggen. Wie prestatiegericht en aan hoge intensiteit wil sporten, laat zich best jaarlijks controleren door een (sport-)arts.       

Artikel 8. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor vzw Kapelriders.  vzw Kapelriders zal  deze gegevens gebruiken voor de deelname van het event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.    

Artikel 9. Opmerkingen/klachten
Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  Vzw Kapelriders zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via bovenvermeld kanaal.

Artikel 10. Geldigheid clausules
Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.          

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x